Mitgliedschaften

  • Schweizerische Gesellschaft für Neurochirurgie
  • Congress of Neurological Surgeons (CNS)
  • American Association of Neurological Surgeons (AANS)
  • International Stereotactic Radiosurgery Society
  • Leksell Gamma Knife Society
  • CyberKnife Society
  • Pituitary Society (Internationale Hypophysengesellschaft)
  • The Royal Society of Medicine (RSM)
  • Verbindung der Schweizer Ärztinnen und Ärzte (FMH)
  • Ärztegesellschaft des Kantons Zürich (AGZ)